Política de privacitat

L’Ajuntament de Castelldefels, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.
 
L’Ajuntament de Castelldefels només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals. 
 
Amb l’objectiu de donar compliment a legislació sobre protecció de dades, l’Ajuntament de Castelldefels ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.
 
L’Ajuntament de Castelldefels aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà dels formularis que es poden trobar a https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/ a l’abast de les persones interessades. 
 
Així mateix, L’Ajuntament de Castelldefels ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@castelldefels.org
 
A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a les activitats de tractament que realitza l’Ajuntament de Castelldefels: 
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL I AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
  1. Responsable del tractament
Identitat: Ajuntament de Castelldefels
NIF: P0805500F
Direcció postal: Plaça Església, 1 08860- Castelldefels
Telèfon: +34 936 651 150
Fax: +34 936 657 714
Correu electrònic: ajuntament@castelldefels.org
  1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:
  1. Període de conservació de les dades:
Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions municipals, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius. 
  1. Legitimació del tractament:
Les bases legals que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, que es fonamenten en les competències i funcions que desplega l’ajuntament, consten en el Registre d’Activitats de Tractament.
 
Aquestes bases legals, amb caràcter general, són les següents: 
 
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 
 
Article 6. b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals 
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament 
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 
 
Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 
Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 
El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei. 
El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei. 
  1. Finalitats del tractament
Les finalitats del tractament que justifiquen els tractaments de dades per l’ajuntament respecte als tràmits i gestions accessibles des de la seu electrònica, consten en el Registre d’Activitats de Tractament.
Aquestes finalitats, amb caràcter general, es refereixen a les relacions amb els ciutadans i a l’exercici de les diverses competències municipals i d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament de dades personals per l’ajuntament. 
  1. Quins són els seus drets de protecció de dades i com exercir-los
Les persones titulars de les dades objecte de tractament per L’Ajuntament de Castelldefels tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies, inexactes o incompletes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van justificar la seva recollida. 
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
 
També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Castelldefels deixarà de tractar aquestes dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
 
Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb L’Ajuntament de Castelldefels presentant el formulari corresponent al Registre Electrònic municipal o per correu postal a l’adreça  Plaça Església, 1 08860- Castelldefels Els formularis per a l’exercici dels  drets es poden obtenir a  https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/.
 
Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apdcat.gencat.cat.  
  1. Destinataris de les dades:
La identificació de destinataris de les dades consten exposades en el Registre d’Activitats de Tractament que l’ajuntament ha fet públic. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base jurídica legítima d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 d la LOPDGDD. 
  1. Procedència de les dades personals:
Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Castelldefels, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants. En cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD referit a la informació que haurà de facilitar-se a l’interessat quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre les categories de dades personals objecte de tractament.