Accessibilitat

La Seu electrònica de l'Ajuntament té la vocació de convertir-se en un canal de comunicació accessible i universal per a tots els ciutadans.

Per aquest motiu s'han utilitzat en les seves construcció les mesures i criteris que a continuació s'exposen i que faciliten que els usuaris obtinguin amb la menor dificultat possible la informació i els serveis que posem a la seva disposició.

Concepte d'usabilitat web

Usabilitat significa col·locar en el centre del disseny i l'estructuració de continguts les necessitats dels usuaris. Prentende que els usuaris duguin a terme les diferents tasques disponibles amb eficàcia, eficiència, rapidesa , facilitat i satisfacció

Per a aconseguir aquest objectiu s'han tingut en compte les opinions dels usuaris als quals s'ha realitzat test a usuaris reals amb navegació en la llar.

Concepte d'Accessibilitat Web

Consisteix a facilitar l'accés a la web al major nombre d'usuaris possible, independentment de les seves característiques (capacitats/limitacions, maquinari, programari, comunicacions, etc).

Per a això la web s'ha treballat tenint en compte els següents estandares:

  • CSS

El disseny s'ha realitzat sota la recomanació del W3C sobre les Fulles d'Estil en Cascada (CSS). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d'estil, el contingut de la web continua sent totalment llegible gràcies al seu marcat estructural.

  • WAI-AA

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles per a tots. Per a analitzar l'accessibilitat de Portal s'ha utilitzat el Test d'Accessibilitat Web (TAW). El Portal compleix la prioritat 2 (Nivell d'accessibilitat Doble A).