Registre electrònic
Hora:  
 

Preinscripció a les escoles bressol municipals
Finalitat

Aquest tràmit descriu les accions necessàries que han de realitzar les famílies per tal de sol·licitar una plaça a qualsevol de les escoles bressols dels centres educatius municipals 0-3 de Castelldefels fora de termini.

*Les places queden condicionades a les mesures i directrius sanitàries que es puguin dictar pel Covid 19.

Qui el pot presentar

Tots els infants de 0 a 3 anys que tinguin com a mínim 16 setmanes d'edat a l'inici del curs.

Terminis de presentació

18/05/2020 00:00:00  -  09/06/2020 14:00:00

La preinscripció a les escoles bressol de la Casa dels Infants fora de termini es farà preferentment online i/o presencialment amb cita prèvia a l'OAC. 

Termini de resolució

Silenci negatiu.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Normativa bàsica

  • Decret 10/2012, de 31 de gener (pdf) de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 6058, de 2.2.2012).
  • Decret 75/2007, de 27 de març (pdf) pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007).
  • Decret 282/2006, de 4 de juliol,(pdf) pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres (DOCG)
  • Decret 102/2010, de 3 d'agost, (pdf) d'autonomia dels centres educatius (DOGC 5686, 05-08-2010)
  • Decret 31/2019, de 5 de febrer (pdf) de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 7805, de 07.02.2019)
  • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020)
  • RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
  • Decret 101/2010, de 3 d'agost (pdf) d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil. (DOGC 5686 de 05.08.2010)

Informació Addicional

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació/Documentación requerida
- Document de sol·licitud de preinscripció degudament emplenat
- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
- DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
- DNI o NIE del segon progenitor (si autoritza comprovació de dades)
- Autorització a consultar dades per a la baremació
- Documentació acreditativa lloc de treball
- Documentació acreditativa de beneficiari/ària d'ajut de renta garantida
- Certificat de discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor/a o germans/nes
- Documentació acreditativa de situació familiar laboral
- Títol de família nombrosa o monoparental
Sol·licitud fora de termini