(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 (2013)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15

TAXA PER INSTAL·LACIONS, OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per Instal·lacions en Zona Maritimoterrestre.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis tècnics i administratius per la gestió, control, inspecció i autoritzacions de les sol·licituds d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic de la zona maritimoterrestre.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT que utilitzin i aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

Les quotes a liquidar per temporada estival seran de manera conjunta les següents:

a)       El reintegrament a l'Ajuntament del cànon liquidat per la Demarcació de Costes a Catalunya, del Ministeri de Medi Ambient (Direcció General de Costes) en concepte d'ocupació i aprofitament del domini públic marítim terrestre.

b)       Les quotes del següent quadre de tarifes:

Concepte

Quota

CASAMENTS:

Quota

Ciutadans empadronats a Castelldefels

800,00 €

Ciutadans no empadronats a Castelldefels

950,00 €

Col·lectiu d'Artesans:

Per ml i temporada

 

47,60 €

Mercat Festes del Mar:

Per cada parada

 

50,00 €

Rodatges cinematogràfics i publicitaris:

Per dia o fracció

(No estaran subjectes a la Taxa els rodatges realitzats per escoles cinematogràfiques, sempre que acreditin que el rodatge no te cap afany de lucre ni els culturals ni els que incloguin imatges de l'Ajuntament).

 

1.200,00 €

Reportatges fotogràfics:

Per dia o fracció

(No estaran subjectes a la taxa els reportatges fotogràfics realitzats per escoles de fotografia, sempre que acreditin que el reportatge no te cap afany de lucre, ni els culturals ni els que incloguin imatges de l'Ajuntament)

 

500,00 €

Concepte

Quota

Ocupacions temporals, quioscs de gelats/per unitat

2.120,00€/

temporada (*)

Ocupacions temporals, quioscs de begudes i gelats/per unitat

7.100,00€/

temporada (*)

Hamaques/per unitat

12,70 €

Para-sols/per unitat

21,70 €

Patins, planxes de surf i similars/per unitat

90,50 €

Taules i cadires/per m2

19,00 €

Ombratges/per unitat (**)

19,00 €/

temporada (*)

Altres ocupacions:

Per dia

 

100,00 €

(*) Temporada: És la d'estiu, autoritzada pel Pla d'Usos de la Demarcació de Costes de Catalunya.

(**) Els ombratges seran d'una mida estàndard, de 3m x

Article 6. Beneficis fiscals.

No es concedirà cap bonificació en l'exacció d'aquesta taxa.

Article 7. Acreditament.

S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud de l'autorització corresponent.

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes anteriors es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat i seran irreductibles pel període autoritzat. Les liquidacions es podran practicar incloent els dos paràmetres indicats en l'article 5è - a) i b) - de manera conjunta o separada.

2. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar la llicència prèvia i realitzar, en el seu cas, el dipòsit previ cautelar per desperfectes, indicant la superfície a ocupar i els elements a instal·lar amb detall de superfície i situació dins del municipi, o qualsevulla altra informació que sigui necessària.

3. Els serveis municipals efectuaran una actuació comprovatòria abans de concedir l'autorització.

4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a tercers, provocant l'incompliment d'aquest precepte l'anul·lació de la llicència, sense cap dret o devolució de l'import ingressat.

5. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

6. La recaptació de la Taxa per Instal·lacions en la Zona Maritimoterrestre es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 25 d'octubre de 2012, quedant definitivament aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 20 de desembre de 2012, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2013. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 04/01/2013

↑ subir
©
Web Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels - Barcelona
Teléfono: 93 665 11 50