(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 (2013)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via Pública.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT que utilitzin i aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

 

SUPÒSITS

QUOTES

 

 

 

OCUPACIÓ AMB TAULES I CADIRES:

Quota

 

Carrers 1a categoria:

 

 

per m2 i any

64,90 €

 

ocupació temporal inferior a 6 mesos

54,00 €

 

 

 

Carrers 2a categoria:

 

 

per m2 i any

42,60 €

 

ocupació temporal inferior a 6 mesos

31,20 €

 

 

 

Carrers 3a categoria:

 

 

per m2 i any

35,25 €

 

ocupació temporal inferior a 6 mesos

26,60 €

 

 

 

Carrers 4a categoria:

 

 

per m2 i any

28,60 €

 

ocupació temporal inferior a 6 mesos

21,50 €

 

 

 

Carrers 5a categoria:

 

 

per m2 i any

25,70 €

 

ocupació temporal inferior a 6 mesos

17,85 €

 

 

 

OCUPACIÓ AMB MOSTRES COMERCIALS:

Quota

 

Per any i m2

154,70 €

 

Per semestre i m2

95,40 €

 

Per un dia i m2

1,15 €

 

NOTES COMUNS TAULES I CADIRES I MOSTRES COMERCIALS:

  • Per a ocupacions temporals inferiors a 6 mesos la quota es calcularà prorratejada per trimestres.
  • Qualsevol ocupació en calçades, ja sigui amb taules i cadires, o bé amb mostres comercials tindrà un increment d'un 25% sobre les quotes fixades.
 

 

 

BABYS INFANTILS:

Quota

 

Per unitat:

 

 

1 semestre

95,80 €

 

1 any

153,50 €

 

 

 

OCUPACIÓ AMB NEVERES O MÀQUINES DE GELATS:

Quota

 

Per unitat:

 

 

1 semestre

129,40 €

 

1 any

183,30 €

 

 

 

OCUPACIÓ AMB QUIOSCS DE REFRESCS, XURROS O SIMILARS:

Quota

 

Fins a 4 m2/any

395,70 €

 

Per cada m2 o fracció més, l'any

40,70 €

 

 

 

Fins a 4 m2/semestre

277,10 €

 

Per cada m2 o fracció més/semestre

28,80 €

 

 

 

OCUPACIÓ AMB QUIOSCS DE DIARIS I FLORS:

Quota

 

Carrers 1a categoria:

 

 

Fins a 4 m2, l'any

364,45 €

 

Per cada m2 o fracció mes, l'any

56,10 €

 

 

 

Carrers 2a categoria:

 

 

Fins a 4 m2, l'any

350,50 €

 

Per cada m2 o fracció mes, l'any

50,00 €

 

 

 

Carrers 3a categoria:

 

 

Fins a 4 m2, l'any

332,10 €

 

Per cada m2 o fracció mes, l'any

45,70 €

 

 

 

Carrers 4a categoria:

 

 

Fins a 4 m2, l'any

319,70 €

 

Per cada m2 o fracció mes, l'any

40,95 €

 

 

 

Carrers 5a categoria:

 

 

Fins a 4 m2, l'any

310,50 €

 

Per cada m2 o fracció mes, l'any

36,60 €

 

 

 

OCUPACIÓ AMB CIRCS, TEATRES AMBULANTS I SIMILARS:

Quota

 

S'entén que l'activitat es realitza en un espai públic o via pública

161,70 €/dia

 

 

 

OCUPACIÓ AMB ATRACCIONS INFANTILS:

Quota

 

Per m2 i mes

3,70 €

(mínim 52,50€)

   
 

OCUPACIÓ AMB PARADES DE VENDA FIXES:

Quota

 

Concessió anual, per ml

88,00 €

 

Concessió mensual, per ml

7,90 €

(mínim 35,00 €)

 

Per ml i dia

5,20 €

(mínim 7,00 €)

 

 

 

FIRES:

Quota

   

 

 

Sant Ponç i similars (vegeu també article 6):

 

 

Per parada fins a 3 metres lineals

21,00 €

 

Per parada entre 3 i 6 metres lineals

41,00 €

 

Cada metre lineal o fracció més

7,00 €/m

 

Per parada fins a 9 m2 amb carpa, retolació, 2 taules i 2 cadires

52,00 €

   
 

Sant Jordi (vegeu també article 6):

Quota

 

Per parada fins a 9 m2 amb carpa, retolació, 2 taules i 2 cadires

52,00 €

 

 

 

Fira Nadal:

 

 

Parades

9,45 €/m2 i dia

 

 

 

Altres Fires:

 

 

Fira Festa Major

6.898,50 €

 

Fires de Barri

1.942,50 €

 

 

 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADES:

Quota

 

-Parades comercials

 

 

Per parada

21,00 €

 

Per parada amb carpa lona

100,00 €

 

Per parada amb stand modular fins a 4m2

150,00 €

 

Per parada amb stand modular fins a 8m2

250,00 €

 

 

 

Col·lectiu d'Artesans

50,00 €/m.l. per

Temporada

 

Associació de Comerciants no sedentaris de Castelldefels:

Mercat no sedentari, per dia extraordinari festiu (publicitat a càrrec Associació)

 

840,00 €

 

 

 

OCUPACIÓ AMB MARQUESINES:

Quota

 

Fins a 4 m2, l'any

483,10 €

 

Per m2 o fracció de més, l'any

69,70 €

 

 

 

OCUPACIÓ PER 0BRES:

Quota

 

Tanques de Protecció d'Obres

0,50 €/ml i dia

 

Materials de Construcció

5,90 €/ml i dia

 

Sacs de Runa

17,70 €/setmana

 

Contenidors d'Obra

47,35 €/15 dies

 

Reserva d'estacionament per obres

(*) A la quota resultant s'afegirà la quantitat fixa de 300 € corresponents a la col·locació i posterior retirada de la senyalització necessària

3,15 €/ml i mes(*)

 

 

 

Càrrega/Descàrrega Material d'Obra, Muntatge/Desmuntatge de Grues o Aparells Elevadors o Mudances o altres reserves d'estacionament:

Quota

 

Per metre lineal i hora.

(*) Si l'ocupació requereix una reserva d'estacionament prèvia a realitzar per la Policia Local, o implica un tall de carrer, a la quota resultant s'afegirà la quantitat fixa per ocupació de 50€.

Aquestes tarifes experimentaran un recàrrec del 50% de la quota total en aquells casos d'ocupacions que es realitzin sense la llicència municipal corresponent.

0,80 € (*)

Quota mínima de 10,50€

 

 

 

OCUPACIÓ AMB CASETES DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS:

Quota

 

15 dies

352,30 €

 

 

 

REPORTATGES FOTOGRÀFICS

Quota

 

Rodatges cinematogràfics i publicitaris:

Per dia o fracció

(No estaran subjectes a la Taxa els rodatges realitzats per escoles cinematogràfiques, sempre que acreditin que el rodatge no te cap afany de lucre ni els culturals ni els que incloguin imatges de l'Ajuntament)

 

1.200,00 €

 

 Reportatges fotogràfics:

Per dia o fracció

(No estaran subjectes a la taxa els reportatges fotogràfics realitzats per escoles de fotografia, sempre que acreditin que el reportatge no te cap afany de lucre, ni els culturals ni els que incloguin imatges de l'Ajuntament)

 

500,00 €

 

 

 

CAMIONS O VEHICLES DE VENDA D'ENTREPANS, XOCOLATA, BEGUDES O SIMILARS:

Quota

 

Per m2 i dia

10,10 €

 

 

 

MOTOS PER SERVEI DE REPARTIMENT D'ALIMENTS A DOMICILI:

Quota

 

Per metre lineal de vorera

22,30 €

 

 

 

RÈTOLS INDICATIUS D'HOTELS I RESTAURANTS:

 

 

- Subministrament i instal·lació

513,30 €/rètol

 

- Manteniment

103,50 €/any

 

 

 

CAIXERS AUTOMÀTICS DE BANCS I CAIXES AL CARRER

Quota

 

Per cada caixer automàtic

559,00 €/any

 

 

 

CINEBANKS

Quota

 

Per cada cinebank

840,00 €/any

 

 

 

PROTECCIÓ DE GUALS AMB TRIANGLES

210,00 €

 

 

 

ALTRES RESERVES I OCUPACIONS NO COMPRESES EN ELS APARTATS ANTERIORS:

Quota

 

Per dia

118,65 €

 

Ocupació via pública per activitats compreses dins l'àmbit de la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de Publicitat Dinàmica a Catalunya

2.016,50 €/any

 

 

 

 

PRESTACIÓ SERVEIS BRIGADA EN QUALSEVOL DELS SUPÒSITS ANTERIORS:

Quota

 

Oficial, dies festius, per hora

Oficial, dies feiners, per hora

46,00 €

35,00 €

 

Ajudant, dies festius, per hora

Ajudant, dies feiners, per hora

43,00 €

33,00 €

Qualsevulla ocupació de particulars a la via pública, quan sigui necessària la presència de personal de la Policia Local incrementarà la tarifa corresponent amb la que es fixa en l'article 5.1 de l'ordenança fiscal núm. 12 (Taxa per les prestacions de la Policia Local i circulacions especials).

Article 6. Beneficis fiscals.

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa excepte que les activitats previstes en l'article anterior siguin organitzades i desenvolupades per entitats i/o associacions sense ànim de lucre i que l'activitat es dugui a terme amb motiu i/o ocasió d'actes culturals, socials, divulgatius, recreatius i/o esportius.

Article 7. Acreditament.

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment de l'atorgament de la llicència o l'autorització per l'alta o pel canvi de supòsits, quan aquest canvi comporti una major limitació de prohibició d'estacionament.

2. Els successius acreditaments de la taxa es produiran l'1 de gener de cada any, comprenent el període impositiu l'any natural.

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

1. En les ocupacions anuals pels supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei, s'aplicarà el previst en els apartats següents:

a) Quan s'iniciï l'activitat o es modifiqui (si el canvi comporta una major limitació de prohibició d'estacionament )en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'activitat o la modificació (si el canvi comporta una major limitació de prohibició d'estacionament ) té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

b) Els canvis que comportin una major limitació de prohibició d'estacionament o les baixes de tipologia de guals tindran efectes en el padró fiscal del mateix exercici o en el de l'exercici immediat següent en funció de que s'hagi presentat la sol·licitud durant el primer trimestre de l'any o amb posterioritat.

2. En els casos de desistiment/renúncia abans de la concessió de la llicència, la taxa serà del 25% de la quota inicial de la llicència.

3. En els casos de denegació de llicència, es procedirà a la devolució del 90% de l'import abonat per aquest concepte.

4. Quan es tracti d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, l'Ajuntament formarà un padró de periodicitat anual.

5. En els supòsits en que les quotes estiguin vinculades a categories de carrers, s'aplicarà la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal.

6. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar la llicència prèvia i realitzar, en el seu cas, el dipòsit previ cautelar per desperfectes, indicant la superfície a ocupar i els elements a instal·lar amb detall de superfície i situació dins del municipi o qualsevulla altra informació que sigui necessària.

7. Els serveis municipals efectuaran una actuació comprovatòria abans de concedir l'autorització.

8. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a tercers, provocant l'incompliment d'aquest precepte l'anul·lació de la llicència sense cap dret a devolució de l'import ingressat.

En cas de canvis de nom de l'ocupació, el nou titular presentarà l'abonament de la taxa de l'any en curs i s'inclourà la modificació de la titularitat en el padró corresponent.

9. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

10. La recaptació de la Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via Pública es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 25 d'octubre de 2012, quedant definitivament aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 20 de desembre de 2012, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2013. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 04/01/2013

↑ subir
©
Web Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels - Barcelona
Teléfono: 93 665 11 50