Presentació de denúncies d'activitats, d'obres, salubritat i civisme.  (tràmit)

ACTIVITATS:
Ajustar l'activitat i tots els seus elements a les condicions exigides per l'interès públic, reflectides en la llicència municipal/Comunicació prèvia i denunciar totes aquelles activitats que es realitzen i que no tenen llicència o no han presentat la comunicación prèvia.
OBRES:
Ajustar la realitat física de les obres realitzades perquè no compleix amb la legalitat urbanística perquè no tenen llicència o no s'ajusten a les condicions de la llicència.
SALUBRITAT:
Deficient estat de salubritat de solars privats sense edificar o finques edificades, per acumulació d'escombraries, runes, vegetació i d'altres. Deficient estat de conservació d'edificis privats ( Ex.façanes).

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels Espectacles Públics i les Activitats Recreatives. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei d'Urbanisme. Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d'Urbanisme

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1.Recepció de la sol.licitud presencialment a l'OAC/ Seu electrònica 2.Sol.licitud d'informe (tècnic municipal competent, Policia Local, inspector...) 3.Adopció de mesures correctores/ ordre d'execució urbanística i multes coercitives, si s'escau 4.Inici d'expedient sancionador, si s'escau 5.Execució subsidiària d'enderroc, de neteja solars, de reparació edificis/ tancament o precintatge de l'activitat, si s'escau

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Instància o escrit de la persona interessada mitjançant la qual fa constar que l'activitat, les obres, solars i edificacions en particular, incompleixen la normativa corresponent.Per a facilitar la tramitació presencial;, podeu emplenar i/o imprimir el document adjunt:

Instància en blanc
 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Web Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels - Barcelona
Telèfon: 93 665 11 50