Presentació d'escrit d'al.legacions i recurs de reposició a denúncies d'activitats, obres, salubritat i civisme.  (tràmit)

AL·LEGACIONS
És el document, mitjançant el qual un persona interessada en un procediment administratiu, aporta als òrgans responsables d'aquest, dades, valoracions fàctiques o jurídiques, per tal que es tinguin en consideració.

RECURS DE REPOSICIÓ
És el recurs administratiu, que té per objecte la impugnació d'actes administratius que esgoten la via administrativa, per la seva resolució pel mateix òrgan autor de l'acte, quan l'interessat no opti per consentir l'acte o recorrer directament en via contenciosa administrativa.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones interessades o afectades pel tràmit. Un representant de la persona interessada degudament autoritzat.

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

AL·LEGACIONS
Presentació: 10 o 15 dies depenent del tipus de procediment i a partir del dia següent de la notificació de la mateixa.
Reso

Legislació aplicable

Llei 30/1992, de 26 de noviembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels Espectacles Públics i les Activitats Recreatives. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei d'Urbanisme. Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d'Urbanisme . Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

Tramitació telemàtica

Tramitació presencial

Pas a pas

1 Emplenar l'escrit d'al.legacions/ recurs en el qual ha de constar la identitat de la persona interessada o del representant legal degudament autoritzat, on s'indiquin les dades del fet denunciat ( núm.expedient,data etc) com els motius tècnics, jurídics, fàctics, pels quals es considera que la denuncia o requeriment és improcedent. 2 En el cas que en l'escrit d'al.legacions/ recurs, es faci referencia a documents justificatius, caldrà presentar-los juntament amb l'escrit.

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Web Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels - Barcelona
Telèfon: 93 665 11 50