Multes: al.legacions / recursos  (tràmit)

Tràmit per fer constar per escrit la disconformitat contra una sanció o denúncia en matèria de trànsit dins del nostre municipi.

Es poden presentar al·legacions davant l'Ajuntament o l'Organisme de Gestió Tributària en el termini de 20 dies naturals a partir de la notificació de la denúncia.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona a qui li hagi estat formulada una denúncia o se li hagi imposat una sanció.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Les infraccions de circulació prescriuen als 3 mesos si es tracta d'infraccions lleus, o als 6 mesos les infraccions greus i molt greus. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució sancionadora és d'un any a comptar des de l'inici del procediment. Si en aquest termini no s'ha notificat, es produirà la caducitat de l'expedient. El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no hi ha resolució expressa en el termini d'un mes.

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1.- La persona denunciada o sancionada té 20 dies per poder presentar personalment o a través de correu postal, la sol·licitud a la Oficina d'Atenció Ciutadana o a l'Organisme de Gestió Tributària
També podrà presentar al·legacions a través del tràmit electrònic de l'Organisme de Gestió Tributària sempre que disposi de certificat digital.
2.- L'Organisme de Gestió Tributària o la Unitat de Gestió de tributs de l'Ajuntament notificarà a la persona interessada la resolució d'aquesta sol·licitud o si és necessari, requerirà les possibles deficiències de l'expedient, sempre en els terminis que estableix la llei.
En el supòsit que la persona interessada vulgui pagar la denúncia pot esperar a rebre la notificació per part de l'Organisme de Gestió Tributària (excepte denúncies notificades a l'acte) o sol·licitar al propi Organisme una còpia de la carta de pagament que s'expedirà al moment. Al dors de la carta de pagament hi consten les entitats bancàries a través de les quals es pot fer el pagament.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Sol·licitud d'al·legacions de sancions de trànsit i recursos de reposició.

2. Fotocòpia de la denúncia (si s'escau)

3. Fotocòpia del DNI (si s'escau)

4. Tota aquella documentació que el sol·licitant consideri oportuna (si s'escau)

Advertiment: Es poden pagar les multes de trànsit amb una reducció del 50% durant els 20 dies naturals següents a la notificació de la denúncia. El pagament anticipat implica la renúncia a formular al·legacions. Cas que es formulin es tindran per no presentades.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Web Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels - Barcelona
Telèfon: 93 665 11 50