Alta o modificació per canvi d'adreça o dades personals en el Padró Municipal d'Habitants.  (tràmit)

Alta: Inscripció al Padró d'Habitants de la ciutat de Castelldefels d'aquelles persones que venen a residir a Castelldefels, ja sigui procedents d'un altre municipi de l'Estat Espanyol, de l'estranger o per naixements, i d'aquelles persones que per les circumstàncies que siguin ja no consten al padró d'habitants i encara continuen vivint a Castelldefels.

Modificació de canvi de domicili: comunicació que han de fer les persones que consten inscrites en el Padró d'Habitants de Castelldefels quan canvien de domicili dins de la ciutat.

Modificació de dades personals: comunicació que han de fer les persones que consten inscrites en el Padró d'Habitants de Castelldefels quan s'ha modificat alguna dada personal (nom i cognoms, data i lloc de naixement, nacionalitat, número del document d'identitat, sexe i estudis).

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Totes aquelles persones que resideixin al municipi de Castelldefels.

 

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

 • Llei 4/1996, de 10 de gener, modificació de la Llei 7/1985 (pdf), , de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró Municipal (BOE núm. 11, 12-01-1996)
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril (pdf), Reguladora de las Bases de Règim Local (BOE núm.80, 03-04-1985)
 • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre (pdf), de Reforma de la Llei 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels extrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre; de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència Deslleial (BOE núm. 276, 21-11-2003)
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (pdf), de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, 14-12-1999)
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre (pdf), pel que modifica el Reglament de Població i demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol
 • Resolució de 16 de març de 2015, (pdf), de la subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Comptències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE núm. 71, 24-3-2015)

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la documentació.

2. Verificació de la legitimitat i de la documentació i informació facilitades.

3. Comprovació per creuament de dades, si s'escau.

4. Acceptació del tràmit o bé comunicació d'impossibilitat feta al sol·licitant de forma motivada.

5. Entrada de dades al programa informàtic del padró.

6. Emissió del full d'inscripció / justificant corresponent.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Acreditació de la persona

 • Espanyols: DNI o passaport 
 • Estrangers comunitaris: document nacional del seu país, NIE o passaport en vigor. 
 • Estrangers no comunitaris: Targeta de residència o passaport en vigor 

Menors d'edat (documentació en vigor)

 • Llibre de família o certificat de naixement per aquells menors que no disposin de document d'identitat*, que serà obligatori a partir dels 14 anys.
  * Espanyols: DNI. Estrangers: targeta de residència, passaport o document nacional del seu país si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein. Si a la documentació no surten les dades dels pares, caldrà el llibre de família (si en disposen al seu país) o la inscripció de naixement.
 • En cas d'empadronar el menor amb un dels progenitors es necessària la declaració de l'altre part, o sentència o conveni de separació on consti l'anotació de la guarda i custodia o declaració responsable. 
 • En cas d'empadronar el menor en un domicili diferent dels pares, declaració conjunta d'aquests conforme estan d'acord amb la seva inscripció, o documentació judicial de la tutela dels menors, segons sigui el cas. 
 • Totes les declaracions han de ser amb signatura original i acompanyades de les fotocòpies dels documents d'identitats dels pares on constin les seves signatures. 

Acreditació domicili

• Escriptures de propietat o contracte de lloguer vigent (si aquest es prorrogat caldrà presentar la prorroga d'aquest o últim rebut pagat on surtin les dades de la finca). En cas que hagi usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original i la fotocòpia del seu document d'identificació.
• Autorització del propietari o titular contracte de lloguer, segons sigui el cas, amb signatura original i acompanyada del document d'identitat on consti la signatura.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Web Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels - Barcelona
Telèfon: 93 665 11 50